Ochrana osobních údajů

Firma Shop-hockey.cz, místem podnikání Větrná 565, PSČ 43151 Klášterec nad Ohří, IČ: 74104578 (dále jen "firma") je se souhlasem zákazníka oprávněna shromažďovat, zpracovávat a uchovávat po dohodnutou dobu osobní údaje zákazníka za účelem nabízení obchodu nebo služeb.

Osobními údaji se pro tento účel rozumí veškeré údaje potřebné pro uskutečnění obchodních transakcí mezi firmou a zákazníkem. Pro tyto účely slouží následující údaje: jméno a příjmení zákazníka (případně název firmy, IČO, DIČ a kontaktní osoba), adresa (fakturační, případně dodací), telefonické, e-mailové nebo jiné kontakty, u prodejců pak také výpis z obchodního rejstříku, kopie živnostenského listu, Registrace k dani DPH. (§5 odst.5) Veškeré provedené obchodní transakce jsou dále evidovány a archivovány.

Souhlas s používáním těchto údajů uživatel dává přímou registrací na stránkách internetového obchodu www.shop-hockey.cz nebo zasláním písemné (e-mail, pošta) objednávky obsahující veškeré výše uvedené údaje potřebné k vyřízení objednávky.

Provedená registrace, resp. zákazníkem vyplněné údaje mohou být po přihlášení do systému zpětně editovány.

Povinnosti firmy

Firma je povinna zákazníka informovat o tom, že poskytnutí osobních údajů je předpokladem pro uzavření smlouvy.(§11 odst.2)

Dále se firma zavazuje, že osobní údaje zákazníka nebudou bez jeho vědomí dále zpracovávány ani zpřístupněny nepovolaným osobám.(§13)

Zaměstnanci firmy jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích zákazníka a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů zákazníka.(§15 odst.1)

Při zpracování osobních údajů zákazníka firma dbá, aby zákazník neutrpěl újmu na svých právech a zajišťuje ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života zákazníka.(§10)

Oprávnění uživatele

Zákazník má právo k přístupu k jeho osobním údajům (§11 odst.3)

Pokud firma poruší své povinnosti stanovené ve výše uvedeném zákoně má uživatel právo požadovat

Zákazník má též právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.(§21 odst.1,2)

Jsme hrdým partnerem největšího hokejového kampu v Evropě Jsme partnery Ned hockey Skatemill Hockey Center Nymburk GET PRO HOCKEY HC Klášterec nad Ohří HC Vlci HC Benátky nad Jizerou